Podmínky nájmu movitých věcí společnosti Eterle CZ, s.r.o.
(„podmínky“)

Použitelnost podmínek a Pronajímatel

Tyto podmínky se vztahují na všechny smlouvy o nájmu (dále jen „smlouva“) uzavřené mezi společností Eterle CZ, s.r.o., IČO: 04543335, jako pronajímatelem („Eterle“ nebo „pronajímatel“), a jinou osobou jako nájemcem (dále jen „nájemce“), jejichž hlavním předmětem je pronájem věcí (dále jen „předměty“) nabízených společností Eterle na e-shopu www.eterle.cz („půjčovna“). 

Tyto podmínky upravují v rozsahu dále uvedeném i právní vztahy související s uzavřením smlouvy. Před uzavřením smlouvy jsou tyto podmínky součástí každého návrhu na uzavření smlouvy a představují vůli pronajímatele od samého počátku jednání o uzavření smlouvy.

Osoba jednající s Eterle o uzavření smlouvy se do okamžiku uzavření smlouvy považuje za zájemce („zákazník“). Uzavřením smlouvy zákazník potvrzuje znalost těchto Podmínek a souhlas s jejich obsahem při vědomí toho, že podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran smlouvy. Závazný obsah smluvního vztahu mezi pronajímatelem a zákazníkem tak vždy tvoří pouze smlouva vč. těchto podmínek. 

Registrační, fakturační a kontaktní údaje pronajímatele, včetně adresy showroomu (skladu) pronajímatele jsou k dispozici na internetové stránce www.eterle.cz.

Nájemné

Nájemné uvedené v katalogu předmětů Eterle je stanoveno na bázi jednotkové sazby stanovené za tři dny nájmu; z tohoto způsobu určení nájemného vychází i nájemné sjednané ve smlouvě, kdy je nájemné účtováno ve výši jednotkové sazby za každé započaté třídenní období trvání nájmu. Povinnost úhrady nájemného vzniká za každý kalendářní den užití předmětu nájmu, tj. i za dny pracovního volna a pracovního klidu. 

Nájemné je splatné předem po uzavření smlouvy a jeho zaplacení je podmínkou předání předmětu nájmu nájemci. Nebude-li nájemné uhrazeno v souladu s podmínkami smlouvy, je pronajímatel oprávněn smlouvu zrušit odstoupením.

Nájemné zahrnuje odměnu pronajímatele za poskytnutí předmětů do dočasného užívání nájemci na dobu sjednanou ve smlouvě, výdej a převzetí předmětů v showroomu včetně asistence při nakládce a vykládce. Nájemné nezahrnuje (i) dopravu předmětů ani balení předmětů pro účely přepravy zpět do showroomu (není-li přeprava ve smlouvě výslovně sjednána za zvláštní úplatu), (ii) opravy poškození nebo čištění předmětů, za které odpovídá nájemce, (iii) pojištění pronajatých předmětů.

Je-li ve smlouvě sjednána doprava předmětů, bude tato zájemci účtována samostatně ve výši sjednané ve smlouvě.

Doba nájmu

Nájem se sjednává na dobu určitou. Minimální doba nájmu činí jeden den. Jeden den je také minimální časovou jednotkou doby nájmu. Nedohodnou-li se strany jinak, vrácením předmětu před uplynutím sjednané doby nájmu se doba nájmu nezkracuje a nájemci nevzniká nárok na snížení či vrácení nájemného nebo jeho části.

Doba nájmu se počítá od 10.00 hodin ráno v den převzetí pronajímaného předmětu nájemcem bez ohledu na to, v kolik hodin v den začátku nájmu nájemce předmět převzal, a skončí v 10.00 v poslední den doby nájmu. V případě pozdního vrácení pronajímaného předmětu je nájemce povinen zaplatit pronajímateli za každý den prodlení poplatek za pozdní vrácení (zpozdné) ve výši dvojnásobku denního nájemného předmětu, s jehož vrácením je v prodlení. 

Rezervace předmětu nájmu, storno

Úhradou nájemného v souladu se smlouvou dochází k rezervaci předmětu nájmu pro nájemce na sjednanou dobu nájmu. 

Nepřevezme-li nájemce rezervovaný předmět nájmu ve stanovený termín nebo nesplní-li podmínky pro jeho převzetí (např. neuhradí kauci), zruší-li rezervaci předmětu nájmu nebo dá jinak jednoznačně najevo, že o splnění smlouvy nemá zájem, pronajímatel od smlouvy odstoupí, čímž dojde k zániku smlouvy. V případě zániku smlouvy před převzetím předmětu nájmu (storno) je nájemce povinen pronajímateli uhradit tzv. stornovací poplatek kalkulovaný ve výši:

– 60% nájemného, jestliže ke stornování dojde v době mezi 59. a 30. dnem před smluvně stanoveným termínem převzetí předmětu nájmu,

– 80% nájemného, jestliže ke stornování dojde v době mezi 29. a 10. dnem před smluvně stanoveným termínem převzetí předmětu nájmu,

– 100% nájemného, jestliže ke stornování dojde v době kratší než 10 dní před smluvně stanoveným termínem převzetí předmětu nájmu.

Kauce

Nebylo-li písemně dohodnuto jinak, je nájemce povinen uhradit za každý nájem kauci ve výši uvedené ve smlouvě. Kauce je pronajímatelem stanovena ve výši nájemného stanoveného ve smlouvě a její výše včetně lhůty k zaplacení je uvedena ve shrnutí objednávky. Kauce může být hrazena pouze bezhotovostně převodem na určený účet Pronajímatele nebo v hotovosti při převzetí předmětu nájmu. Zaplacení kauce je podmínkou převzetí předmětu nájmu; je-li ve smlouvě sjednáno zajištění přepravy předmětů pronajímatelem, musí být kauce uhrazena nejpozději v pracovní den předcházející dni začátku nájmu. Přijetí kauce pronajímatel nájemci písemně potvrdí (zpravidla na e-mailovou adresu zákazníka). V případě, že zákazník neuhradí kauci nejpozději ve sjednaný den začátku nájmu, je pronajímatel oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy, aniž by tím bylo dotčeno jeho právo na stornovací poplatek či náhradu škody. Kauce není účelově určena jako záloha na nájemné. Ke dni ukončení smlouvy je pronajímatel oprávněn zúčtovat kauci proti svým pohledávkám za nájemcem existujícím ke dni skončení nájmu, a to ve vztahu ke všem smluvním vztahům existujícím ke dni zúčtování mezi pronajímatelem a nájemcem. Budou-li ze strany zákazníka veškeré závazky vyplývající ze smlouvy řádně a včas uhrazeny, bude složená kauce neprodleně zákazníkovi vrácena, příp. vrácena v části zbývající po čerpání (započtení) všech pohledávek pronajímatele za nájemcem. 

Použití a údržba

Nájemce je oprávněn předmět nájmu užívat výlučně v souladu s jeho obvyklým účelovým určením a zacházet s ním šetrně. Nájemce bere na vědomí, že předměty nájmu jsou věci použité, zpravidla vyššího stáří a často jedinečné, obtížně či vůbec nenahraditelné pořízením nového stejného předmětu. Nájemce nesmí pronajaté předměty upravovat, opravovat či jinak zasahovat do jejich vzhledu anebo podstaty. Nájemce je povinen pronajaté předměty chránit před vlivy povětrnosti a vlhkostí; jejich čištění je povinen provádět šetrně, bez použití abrasivních či chemicky agresivních prostředků.

Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu pronajímateli ve sjednaném termínu a ve stavu, v jakém se nacházel při jeho převzetí nájemcem. Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu čistý, roztříděný a zabalený stejným způsobem jako při jeho převzetí. V případě nedostatečného roztřídění či vyčištění předmětu nájmu budou nájemci vyúčtovány náklady spojené s roztříděním, popř. čištěním předmětu nájmu (dle ceníku pronajímatele a není-li příslušná položka v ceníku pronajímatele, pak ve výši skutečných nákladů vynaložených pronajímatelem).

Kontrola a škody na předmětu nájmu

Za účelem vyloučení pochybností / nedorozumění je nájemce povinen zkontrolovat předmět nájmu bezodkladně při jeho převzetí. Vyskytnou-li se na předmětu nájmu vady, nedostatky nebo má-li nájemce stížnosti, je povinen ihned kontaktovat pronajímatele a vady mu písemně oznámit (v protokolu, e-mailem).

Převzetím předmětu nájmu nájemce dává na vědomí, že pronajaté předměty náležitě prohlédl a shledal jej za odpovídající smlouvě. Předmět nájmu se považuje za odpovídající smlouvě, odpovídá-li vzhledem a základními charakteristikami prezentaci předmětu v katalogu Eterle s tím, že jde o věc sice použitou, avšak funkční a mající pouze estetické vady odpovídající běžnému opotřebení, ledaže je ohledně příslušné části předmětu pronájmu v katalogu Eterle, smlouvě nebo předávacím protokolu výslovně uvedeno jinak. 

Za případné vady zjistitelné při kontrole, které nebyly před okamžikem převzetí předmětu nájmu nájemcem vytknuty, pronajímatel neodpovídá. Okamžikem převzetí předmětu nájmu současně přechází na nájemce nebezpečí škody na pronajatých předmětech, a to až do doby opětovného převzetí předmětu pronajímatelem po skončení nájmu. 

Kontrolu předmětů při jejich převzetí po skončení nájmu provádí pronajímatel vždy až v showroomu, a to i v případě, že dle smlouvy zajišťuje jejich dopravu. 

Bude-li pronajímatelem při vrácení předmětu nájmu zjištěno poškození, ztráta, zvýšené znečištění předmětu nájmu, vyrozumí o tom pronajímatel nájemce a zajistí na náklady nájemce opravu, výměnu nebo vyčištění předmětu nájmu a vyúčtuje nájemci všechny s tím související náklady. 

Nájemce je povinen nahradit škodu vzniklou na předmětu nájmu během v období od převzetí předmětu nájmu do jeho vrácení nájemcem. Náhrada škody bude kalkulována v případě nevráceného nebo neopravitelného (dle posouzení pronajímatele) předmětu nájmu ve výši stanovené ve smlouvě jako „cena za kus při ztrátě/poškození“. V případě poškození předmětu nájmu bude náhrada škody kalkulována ve výši nákladů nutných na provedení opravy poškozeného předmětu nájmu. Totéž platí pro případ vzniku škody na jednotlivých dílech a/nebo příslušenství předmětu nájmu. Kromě této odpovědnosti nese nájemce odpovědnost za všechny další škody, které v souvislosti s poškozením a/nebo ztrátou předmětu nájmu pronajímateli vzniknou, včetně odpovědnosti za nemožnost splnění již uzavřených smluv s jinými zákazníky.

Bez ohledu na zavinění odpovídá nájemce pronajímateli za škodu vzniklou ztrátou, odcizením, zničením, nebo poškozením předmětu nájmu, jeho součástí a/nebo příslušenství. Nájemce se zavazuje učinit veškerá preventivní opatření proti krádeži předmětu nájmu za účelem splnění primární povinnosti vrátit předmět nájmu zpět pronajímateli ve stavu, v jakém jej od pronajímatele do nájmu převzal. 

Uzavření smlouvy

Internetové rozhraní půjčovny obsahuje informace o předmětech nabízených pronajímatelem k nájmu, a to včetně uvedení výše denního nájemného. Pronajímatel si vyhrazuje právo katalog průběžně aktualizovat. Tímto není omezena možnost pronajímatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Veškerá prezentace předmětů umístěná na internetových stránkách půjčovny je informativního charakteru, má povahu výzvy pronajímatele k podání nabídky zákazníkem a pronajímatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně žádného z nabízených předmětů. Pronajímatel není zejména povinen uzavřít smlouvu s osobami, které dříve porušily své povinnosti vůči pronajímateli, příp. z provozních (kapacitních) či jiných pro pronajímatele důležitých důvodů.

Pro poptání nájmu předmětů vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní půjčovny. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o a) zákazníkovi (zejména jeho plné jméno, adresu bydliště, kontaktní údaje), b) (objednávaném produktu/produktech a jeho/jejich množství a požadované době nájmu (začátku a skončení nájmu), c) způsobu úhrady nájemného (bezhotovostně předem po odeslání objednávkového formuláře). Zákazník je povinen vyplnit své údaje pravdivě.

Před zasláním objednávky pronajímateli je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. V souhrnu objednávky je rovněž uvedena výše kauce splatné před převzetím předmětů a u každého předmětu také částka ceny za kus při ztrátě/poškození předmětu nájmu. Objednávku odešle zákazník pronajímateli kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. 

Odeslání řádně a pravdivě vyplněné objednávky prostřednictvím internetového rozhraní půjčovny se považuje za závazný návrh zákazníka na uzavření smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito podmínkami a potvrzení zákazníka o tom, že se s těmito podmínkami seznámil, což zákazník činí tím, že objednávku odešle.

Pronajímatel doručení objednávky zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském rozhraní půjčovny či v objednávce („elektronická adresa zákazníka“). 

Přijatou objednávku má pronajímatel právo dle své úvahy přijmout (akceptovat) či odmítnout. Přijetí (akceptaci) objednávky pronajímatel zákazníkovi potvrdí a k potvrzení přijetí objednávky připojí fakturu, kterou zákazníkovi vyúčtuje nájemné. Smluvní vztah mezi pronajímatelem a zákazníkem vzniká doručením přijetí (akceptace) objednávky na elektronickou adresu zákazníka. Nebude-li zákazníkovi pronajímatelem potvrzení objednávky zasláno nejpozději do konce pátého pracovního dne následujícího po oznámení pronajímatele o doručení objednávky pronajímateli, považuje se objednávka za pronajímatelem odmítnutou.

Pronajímatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství předmětů, výše nájemného, termín či dobu nájmu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

I po přijetí objednávky je pronajímatel oprávněn zákazníkovi oznámit, že smlouva nevznikla, popř. je oprávněn od ní odstoupit s účinky k okamžiku jejího vzniku v případě, že zákazník poruší tyto podmínky, zejména včas a řádně neuhradí nájemné či uvede v objednávce nepravdivé údaje. Stejně je pronajímatel oprávněn postupovat, (i) pokud si v závislosti na charakteru objednávky (množství předmětů, výše nájemného, termín či dobu nájmu) vyžádá u zákazníka dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) a zákazník je neposkytne, nebo (ii) pokud některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže pronajímatel splnit. 

Namísto oznámení o přijetí (akceptaci) objednávky či jejím odmítnutí může objednatel z důvodů uvedených v předchozím odstavci, či v případě, že nemůže některý z požadavků uvedených v objednávce splnit, zaslat zákazníkovi na elektronickou adresu zákazníka pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko zákazníka. Obdobně pronajímatel postupuje v případě, že zákazník poptává dopravu předmětů; v takovém případě může pronajímatel v pozměněné nabídce uvést nabízenou cenu dopravy předmětů. 

Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací pozměněné nabídky zákazníkem prostřednictvím elektronické pošty. Pozměněnou nabídku je pronajímatel oprávněn kdykoli odvolat. Pozměněná nabídka rovněž zaniká automaticky marným uplynutím lhůty pro její akceptaci zákazníkem, která je v ní uvedena, jinak třetí pracovní den po doručení pozměněné nabídky zákazníkovi. 

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám; pronajímatel nepoužívá pro komunikaci na dálku jiné než základní sazby.

Na základě registrace zákazníka provedené na webové stránce půjčovny může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní, ve kterém budou uloženy identifikační a kontaktní údaje zákazníka. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět objednávání (dále jen „uživatelský účet“). Při použití uživatelského účtu platí výše uvedená pravidla obdobně. 

Ukončení smlouvy 

Nájem zaniká zejména uplynutím doby nájmu anebo odstoupením pronajímatele od smlouvy. Před uplynutím sjednané doby nájmu je pronajímatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit v případě porušení smlouvy nájemcem. Účinky odstoupení nastávají okamžikem dojití písemného rozhodnutí o odstoupení od smlouvy do dispoziční sféry nájemce. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok pronajímatele na úhradu sjednaného nájemného resp. jeho alikvótní části za dobu trvání nájmu, ani nárok na zpozdné, náhradu/cenu za ztrátu/poškození předmětu nájmu, ani náhradu škody.

V případě odstoupení od smlouvy, resp. v případě prodlení s vrácením předmětu nájmu zpět pronajímateli je pronajímatel oprávněn kdykoli, a to i bez předchozího oznámení, odebrat předmět nájmu nájemci, resp. osobě, u které se nachází. Nájemce je povinen poskytnout pronajímateli potřebnou součinnost tak, aby předmět nájmu mohl být pronajímatelem převzat nejpozději ve lhůtě do 2 dnů od data odstoupení od smlouvy. 

Nájemce je oprávněn od smlouvy odstoupit dle ustanovení právních předpisů, od kterých se strany nemohou odchýlit vzájemnou dohodou.

Odpovědnost pronajímatele

Odpovědnost pronajímatele za porušení smluvní nebo jiné povinnosti se omezuje na náhradu skutečné a předvídatelné škody, nejvýše však do výše celkového nájemného za předmět nájmu dle smlouvy; náhrada ušlého zisku je vyloučena. V případě vady předmětu nájmu nebo v případě že zákazníkem/nájemcem objednaný předmět není k dispozici skladem, si pronajímatel vyhrazuje právo na dodání jiného předmětu nájmu obdobných parametrů a charakteristik; v souvislosti s poskytnutím náhradního plnění nevznikají nájemci vůči pronajímateli žádné nároky. V případě vzniku odpovědnosti pronajímatele za škodu vzniklou nájemci v souvislosti s nájmem se plnění z titulu odpovědnosti za škodu ve svém souhrnu omezuje maximální částkou kalkulovanou ve výši sjednaného nájemného dle smlouvy. 

Nebezpečí škody při nakládce a vykládce

Nájemce nese nebezpečí ztráty a/nebo vzniku škody na předmětu nájmu po celou dobu nájmu, tedy i při nájemcem či pro nájemce prováděné přepravě předmětu nájmu. Nájemce se zavazuje zabalit a naložit předmět nájmu přiměřeným způsobem odpovídajícím druhu zboží a způsobu přepravy předmětu nájmu. Předmět nájmu musí být pečlivě naložen, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození posunutím a/nebo převržením nákladu. Pronajímatel nevykonává kontrolu správnosti nakládky ve vztahu k přepravě. Vyžádá-li si nájemce při nakládce/vykládce předmětu nájmu asistenci zaměstnanců pronajímatele, stane se tak na vlastní nebezpečí a odpovědnost nájemce; případná škoda na předmětu nájmu způsobená uvedenými osobami nezakládá postihová práva nájemce vůči pronajímateli. 

Jestliže se pronajímatel a nájemce dohodnou, že předmět nájmu bude nájemci dodán a/nebo u něj vyzvednut, je nájemce povinen poskytnout náležitou součinnost při nakládce a/nebo vykládce předmětu nájmu v dohodnutém místě, ledaže by se strany písemně dohodly jinak. 

Pojištění nájemce pro případ škody na předmětu nájmu

Předmět nájmu není pronajímatelem po dobu nájmu pojištěn. Pronajímatel doporučuje nájemci uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou na předmětu nájmu.

Pronajímatel je oprávněn na základě posouzení podmínek konkrétní smlouvy požadovat, aby nájemce sjednal odpovídající pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou na předmětu nájmu spolu s vinkulací pojistného plnění ve prospěch pronajímatele. 

Autorská práva a ochrana programového vybavení

Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní půjčovny (včetně fotografií nabízených předmětů) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní půjčovny.

Zákazník není oprávněn při využívání webového rozhraní půjčovny používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní půjčovny. Webové rozhraní půjčovny je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků pronajímatele, a který je v souladu s jeho určením. 

Pronajímatel není ve vztahu k zákazníkům vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Zákazník bere na vědomí, že pronajímatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Pronajímatel je oprávněn k pronájmu zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana osobních údajů

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů zákazníků ze strany pronajímatele se použijí tyto podmínky ochrany osobních údajů. 

Doručování

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu zákazníka či uvedenou zákazníkem v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce pronajímatele. 

Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím webové stránky půjčovny nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména ustanoveními občanského zákoníku upravujícími nájem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Případné spory lze řešit také mimosoudní cestou.

Je-li některé ustanovení podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností takového ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či podmínek vyžadují písemnou formu.

Smlouva včetně podmínek je archivována pronajímatelem v elektronické podobě a není třetím osobám přístupná.

V případě, že dojde mezi pronajímatelem a zákazníkem (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pronajímatel doporučuje zákazníkovi pro vyřešení sporné situace nejdříve využít kontakt info@eterle.cz.

Sledujte nás na instagramu